Uthappam (Plain)

Thick rice & lentil pancake.

$ 6.95